افتخارات ، تقدیرنامه ها و گواهینامه های محمد مخبریان

افتخارات

رتبه دوم کشور در رشته وبلاگ نویسی

در بیست و چهارمین دوره جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کل کشور. به میزبانی دانشگاه فرهنگیان شهرکرد و فرخ شهر، در سال ۱۳۹۳ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از رئیس کل دانشگاه فرهنگیان(دکتر محمود مهرمحمدی)

رتبه دوم استان در رشته تولید محتوای الکترونیکی

در هفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی شبکه ملی مدارس ایران (رشد). به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان (دکتر محمدرضا جهان)

رتبه دوم دانشگاه در جشنواره دانشجویان پژوهشگر

در جشنواره دانشجویان پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان به میزبانی پردیس شهید رجایی سمنان در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان سمنان(دکتر حمیدرضا دانشجو)

رتبه اول دانشگاه در رشته وبلاگ نویسی

در بیست و چهارمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در رشته وبلاگ نویسی، به میزبانی پردیس شهید رجایی سمنان در سال ۱۳۹۳ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان(دکتر ابراهیم حیدری لقب)

رتبه اول دانشگاه در رشته وبلاگ نویسی

در بیست و پنجیمن جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در رشته وبلاگ نویسی، به میزبانی پردیس شهید رجایی سمنان در سال ۱۳۹۴ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان(دکتر حمیدرضا دانشجو)

رتبه اول دانشگاه در رشته وبلاگ نویسی

در بیست و ششمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در رشته وبلاگ نویسی، به میزبانی پردیس شهید رجایی سمنان در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان(دکتر حمیدرضا دانشجو)

رتبه دوم دانشگاه در رشته تولید نرم افزار

در بیست و هفتمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در رشته تولید نرم‌افزار، به میزبانی پردیس شهید رجایی سمنان در سال ۱۳۹۶ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان(دکتر حمیدرضا دانشجو)

رتبه دوم دانشگاه در جشنواره دانشجویان پژوهشگر

در جشنواره دانشجویان پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان به میزبانی پردیس شهید رجایی سمنان در سال ۱۳۹۶ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان سمنان(دکتر حمیدرضا دانشجو)

پژوهشگر برتر هفته پژوهش و فناوری استان سمنان

در سومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان، به میزبانی استانداری و پارک علم و فناوری سمنان در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از استاندار محترم استان سمنان(دکتر محمدرضا خباز)

رتبه سوم پژوهشگران آموزش و پرورش استان سمنان

در سومین جشنواره پژوهشگران و فناوران برگزیده آموزش و پرورش استان سمنان، به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در سال ۱۳۹۶ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان سمنان (دکتر محمدرضا جهان)

رتبه اول استان در رشته تولید محتوای الکترونیکی

در دومین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کودکان دارای نیازهای ویژه شبکه ملی مدارس ایران (رشد). به صورت گروهی. به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در سال ۱۳۹۷ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان (آقای محمد دستورانی)

شایسته تقدیر در جشنواره دانشجوی نمونه کشور

در اولین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه فرهنگیان کشور به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۸ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان (خانم دکتر معصومه علی نژاد)

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه کشوری

در دومین جشنواره رسانه های مجازی رضوی دانشگاهیان کل کشور در رشته طراحی اپلیکیشن. به میزبانی دانشگاه پیام‌نور مشهد در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجوی دانشگاه پیام نور(دکتر کریم نجفی برزگر)

تقدیرنامه کشوری

راهیابی به عنوان دانشجوی پژوهنده به اولین جشنواره نوآوری‌های علمی-پژوهشی پویش دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کل کشور به میزبانی یزد در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان(دکتر رضا ساکی)

تقدیرنامه کشوری

به پـاس حـضور مفـتـخـرانه در هفدهمین نمایـشگـاه دسـتـاوردهـای پـژوهــش، فـنـاوری و فن بازار در محل دائـمی نمایشگاه های بین المـللی تهران در سال ۱۳۹۵ و دریافـت تـقدیـرنـامه از معاونـت پژوهـشی و فناوری دانـشگاه فرهنگیان (دکـتر رضا سـاکی)

تقدیرنامه دانشگاهی

بابت افـتـخار آفرینی در کسب رتبه دوم کـشوری وبلاگ نویسـی در بیسـت و چهـارمین جـشنواره علمی، ادبی و هنری مسـابقات دانشگاه فرهنگیان سال ۱۳۹۳ و دریافـت تـقدیرنامه و جـایزه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان (دکتر ابراهیم حیدری لقب)

تقدیرنامه دانشگاهی

بابت انجام فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ و دریافت تقدیرنامه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان (دکتر حمیدرضا دانشجو)

تقدیرنامه دانشگاهی

بابت انجام فعالیت‌های اداری و مالی دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ و دریافت تقدیرنامه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان (دکتر حمیدرضا دانشجو)

تقدیرنامه دانشگاهی

به پاس طراحی و تولید اپلیکیشن امور اداری و دانشجویی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال ۱۳۹۴ و دریافت تقدیرنامه از ریاست پردیس شهید رجایی سمنان (دکتر حمیدرضا دانشجو)

تقدیرنامه استانی

به پاس طراحی و تولید اپلیکیشن امور اداری و دانشجویی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان سمنان در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان سمنان (دکتر حمیدرضا دانشجو)

تقدیرنامه استانی

بابت انتخاب شایسته محمد مخبریان از سوی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور جهت ارائه دستاورد پژوهشی در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار تهران در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان سمنان (دکتر حمیدرضا دانشجو)

تقدیرنامه استانی

به پاس خدمات محمد مخبریان در پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان سمنان در سال ۱۳۹۵ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان سمنان(دکتر محمد عبدالهی)

تقدیرنامه شهرستانی

به پاس کسب رتبه سوم استانی در سومین جشنواره پژوهشگران و فناوران برگزیده آموزش و پرورش استان سمنان، به میزبانی اداره شهرستان آموزش و پرورش سمنان در سال ۱۳۹۶ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان(دکتر سعید رضایی)

تقدیرنامه شهرستانی

به پاس کسب رتبه اول استانی در دومین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کودکان دارای نیازهای ویژه، به صورت گروهی در آموزش و پرورش استان سمنان، در سال ۱۳۹۷ و دریافت تقدیرنامه و جایزه از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان(آقای فیض الله خلیلی)

تقدیرنامه شهرستانی

بابت شرکت و کسب رتبه برگزیده، در جشنواره درس پژوهی معلمان شهرستان سمنان سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ و دریافت تقدیرنامه از مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سمنان (آقای فیض الله خلیلی)

تقدیرنامه کشوری

بابت نقش آفرینی و همکاری در عرصه های مختلف اجتماعی و خدمت رسانی به سازمان دانش آموزی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ و دریافت تقدیرنامه از معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش (آقای علیرضا کاظمی)

گواهینامه ها

جشنواره ملی مشهد

دریافت گواهی حضور در دومین جشنواره ملی رسانه‌های مجازی رضوی در سال ۱۳۹۵ ، از ریاست دانشگاه پیام نور تهران(دکتر علی جمشیدی)

کارگاه فرهنگی سمنان

دریافت گواهی حضور دوره‌های فرهنگی – اجتماعی در سال ۱۳۹۵ ، از ریاست پردیس شهید رجای سمنان(دکتر حمیدرضا دانشجو)

کارگاه آموزشی تبریز

دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی وبلاگ نویسی در سال ۱۳۹۵ ، از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی(دکتر رحیم بدری)

کارگاه آموزشی سمنان

دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی مهارت‌های کامپیوتر در سال ۱۳۹۳ ، از مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان

کارگاه آموزشی مشهد

دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی طرح معرفت دینی، در سال ۱۳۹۴ ، از سرپرست مرکز بهسازی منابع انسانی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان(دکتر سید محسن موسوی)

کارگاه آموزشی سنندج

دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی – تخصصی رویش (مقاله نویسـی، مدیـریـت های کوچک، اقدام پژوهی و … ) در سال ۱۳۹۵ ، از ریاست دانشگاه فرهنگیان استانن کردستان (دکتر یحیی معروفی)

جشنواره کشوری شهرکرد

دریافت گواهی حضور در بیست و چهارمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۳ ، از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری(دکتر عباس قنبری عدیوی)

کنگره بین المللی تهران

دریافت گواهی شرکت در دومین کنگره بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۵ ، از رئیس کنگره و دبیر علمی کنگره(دکتر حسن یوسف زاده و دکتر حمیدرضا محمدی)

جشنواره کشوری یزد

دریافت گواهی حضور اولین جشنواره نوآوری‌های علمی – پژوهشی پویش در سال ۱۳۹۵ ، از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان یزد(دکتر فضل الله رضایی اردانی)

جشنواره کشوری اراک

دریافت گواهی حضور در بیست و پنجمین جشنواره علمی، ادبی و هنری در سال ۱۳۹۴ ، از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی(دکتر سعید فخاری)

جشنواره کشوری تبریز

دریافت گواهی حضور در بیست و ششمین جشنواره علمی، ادبی و هنری در سال ۱۳۹۵ ، از ریاست دانشگاه فرهنگیان استان آذریبایجان شرقی(دکتر رحیم بدری)

کارگاه هم اندیشی سمنان

دریافت گواهی حضور در کارگاه هم اندیشی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی (رشد) در سال ۱۳۹۸، از معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیرو انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان(آقای مهدی حزب اللهی)

فهرست